Dekor Rulo San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yanyol Cad.No:42 Kaynarca - Pendik

Tel: +90 216 354 13 15(pbx) E-Mail: info@dekor.com

Dekor Rulo GmbH

Bauhofring 2, 71732 Tamm Deutschland

Your IP adress will collect by our server when you send this form.
Send Form

Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla veri sorumlusu Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda belirlenen çerçevede işlenecek kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilmeniz için oluşturulmuş olup, kullanılan tanımlar Kanun hükümlerine dayanmaktadır.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz, ancak ve sadece Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

Veri İşleme Amacı ve İşlenen Veriler

Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde, aşağıda yer alan faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde Şirketimiz tarafından işlenecektir.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecek kişisel verileriniz; Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği (IP Adresi vb. bilgiler).

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun’un hükümleri uyarınca, kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında ve Kanun’un 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, barındırma, yazılım vb. konularda iş birliği içinde bulunulan veya dışarıdan danışmanlık dahil hizmet alınan firma, kurum veya üçüncü kişilere yalnızca belirlenen amaçlarla, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı olup, Kanun ve diğer sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuat hükümlerine uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirket, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.dekor.com internet adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

  • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden Yanyol Cad. No:42 Kaynarca–Pendik/İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
  • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile info@dekor.com adresine elektronik posta yoluyla

iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin cevaplanmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince başvurunuzun Şirketimizce reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.