Çerez Politikamız

Çerez Politikamız

Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çerez Politikamız ve Çerez Bilgilendirme Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla veri sorumlusu Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından Çerez Politikamız hakkında bilgilendirilmeniz için oluşturulmuş olup, kullanılan tanımlar Kanun hükümlerine dayanmaktadır.

Çerez Nedir? Hangi Amaçla ve Ne Şekilde Kullanılır?

Çerez, web sayfası ziyaretlerinde tarayıcılar tarafından kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler sayesinde tarayıcı, gezinilen site üzerindeki hareketleri kayıtlarında tutar. Tarayıcı, bir web sitesinin bu kayıtları okumasına izin verir. Bu bağlamda çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak, kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla web sitemizi her ziyaret edişinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren (çerez) bilgileriniz çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizim ad ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak toplanmaktadır.

Site sahibi tarafından yönetilen çerezler olduğu gibi farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf çerezler de kullanılabilmektedir. Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler, Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Sitemizde kullanılan çerez türleri ile bu çerezlerin kullanım amaçları;

  •          Oturum Çerezleri; internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan, sadece sitenin kullanımı sırasında geçerli olan çerezlerdir.
  •          Kalıcı Çerezler; tarayıcınızda saklanan ve kullanıcı tarafından silininceye veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini korur.
  •          Zorunlu Çerezler; Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden yararlanabilmeniz için kullanımı zorunlu olan çerezlerdir.

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekildeveya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitenin çeşitli işlevlerinden yararlanmanız engellenebilir.

Tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Çerezler, işbu metinde belirtilen amaç dışında işlenmeyecek ve kullanılmayacaktır. Çerez işleme faaliyetini de kapsayan tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz, Kanun ve alt düzenlemelere uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Haklarınız ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

a)      Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.dekor.com internet adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

  •          Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden Yanyol Cad. No:42 Kaynarca–Pendik/İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
  •          Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile  info@dekor.com adresine elektronik posta yoluyla

iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin cevaplanmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince başvurunuzun Şirketimizce reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.