Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

1. GİRİŞ

1.1. Giriş

Kişisel verilerin korunması, Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (“Kanun”) olmak üzere tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirket, kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından benimsediği temel prensipleri açıklanmakta ve böylelikle kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2. Kapsam

Bu Politika; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçek kişilerin Şirket tarafından işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politikanın EK 1 (“EK 1 - Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

1.3. Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağı kabul edilir. İşbu Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirleri alınmakta, denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirket tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için Şirket tarafından alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için Şirket bünyesinde gerekli eğitimlerin düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Kişisel verilerin korunması konusunda Şirket çalışanlarında farkındalık oluşması için gerekli aksiyonlar alınmakta, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirket iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirket, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirket, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup yalnızca belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politikada yer alan düzenlemelere ilave olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.
 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 • Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
 • Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
 • Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.
 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Şirket Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirket, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

3.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
 • Şirket hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirket bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politikanın EK 2 (“EK 2 - Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirket tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket, veri sahibi veya üçüncü kişilere ait haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
 • Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.
4. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politikada belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politikanın EK 3 (“EK 3 - Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politikanın EK 4’ünde (“EK 4 - Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik olarak Şirket Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uygulanır.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
6.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanılması
 • Kişisel veri sahipleri, aşağıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle www.dekor.com adresinde bulunan Başvuru Formu vasıtasıyla Şirketimize iletebileceklerdir.
 • Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
6.2. Şirketin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirket, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de yer alan haklara ilişkin talebini usulüne uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Bu konuda Kanun hükümleri ile birlikte İlgili Kişinin Veri Sorumlusuna Başvurusuna ve Başvurunun Yanıtlanmasına İlişkin Prosedür uygulanır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
7.1. Şirket İçinde ve Çevresinde Yürütülen Kamera ile İzleme ve Kayıt Altına Alma Faaliyetleri

Şirket tarafından firma içinde ve çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme ve kayıt altına alma faaliyetinde bulunulmaktadır. Benzer şekilde forklift ve Şirket araçlarında operasyonların güvenliğinin temini amacıyla dışardan erişimi bulunmayan, dahili hafızasına kayıt yapan kamera ile görüntü kaydı yapılmaktadır.

Kanun’un 10. maddesine uyarınca, kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti hususunda kişisel veri sahipleri aydınlatılmaktadır. Şirket tarafından video kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, işbu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme ve kayıt altına alma alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetine güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.2. Çalışan ve Çalışan Adaylarıyla İlgili Toplanan ve İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kurallar
7.2.1. Sağlık Bilgilerinin Özel Nitelikli Kişisel Veri Olarak Muamele Görmesi

Çalışanların adli sicil kaydı ve sağlık bilgileri, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler hakkında işbu Politikada yer alan düzenlemelere ilave olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı (Ek 5 - Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler) hükümleri uygulanır.

7.2.2. Çalışana İlişkin Kişisel Verilerin Ayrıca Saklanması ve Bu Verileri İşlemeye Yetkili Çalışanlar

Çalışan ile ilgili özel nitelikli kişisel veriler, Şirket olanakları elverdiği oranda, yetkisiz erişimlerden korumak ve daha yüksek güvenlik sağlamak adına, diğer kişisel verilerden ayrı olarak saklanmaktadır. Şirket, bu verileri mümkün olan en dar kapsamda işlemeye özen göstermektedir. Bu verilerin işlenmesi gereken durumlarda, bu işlemeyi gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirilen kişilerin, bu verilerin hassasiyetini anlamasına ve gerekli önemleri alabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılır.

7.2.3. Çalışana Ait Kişisel Verilere Erişim

Çalışan ile ilgili kişisel verilere erişim sadece gerekli olması durumunda bu konuda yetkilendirilmiş Şirket çalışan(lar)ı tarafından gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca yöneticilere, onların yönetsel rollerini yerine getirebilmeleri için gereken seviyede sağlık verileri açıklanabilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN VERİ İHLALİNE KARŞI KORUNMASI

Kanun’un 12. maddesinin 5. fıkrasına göre işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi, diğer bir deyişle kişisel veri ihlali halinde Şirket, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirmekle yükümlüdür.

Veri ihlali yaşanmaması için Şirket, Kanun, KVKK alt düzenlemeleri ve işbu politikada belirtilen tüm idari ve teknik tedbirleri dikkate alarak kişisel veri ihlali öncesi risk değerlendirmesi yaparak gerekli tüm tedbirleri alır. Kişisel veri ihlalinin gerçekleşmesi durumunda Şirket, ihlale ilişkin ön değerlendirme yaparak, risk değerlendirmesi neticesinde ihlalin etkilerinin azaltılabilmesi için engelleme ve kurtarma çalışmaları yürütür. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde gecikmeksizin ve en geç 72 saat içerisinde Kurul’a bildirimde bulunur.

Kişisel veri ihlali öncesi ve sonrasında Veri İhlali Bildirim Prosedürü uygulama alanı bulur.

9. YAYINLANMA VE YÜRÜRLÜK
9.1. Politikanın Yayınlanması ve Saklanması

İşbu Politika, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Şirket nezdinde saklanır.

9.2. Politikanın Güncellenme Periyodu

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler, Kurul kararları, sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

9.3. Politikanın Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi

İşbu Politika, Şirket kanuni temsilcisi tarafından onaylanır. Tüm çalışanlara duyurularak yürürlüğe girer ve yürürlüğü itibarıyla tüm iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır.

Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi, işverenin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde, aykırılığın önemli boyutta olması halinde vakit kaybetmeksizin irtibat kişisine bilgi verilecektir. Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, işveren tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.

EK 1 – Kişisel Veri Sahipleri
Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklama
Çalışan Şirkette sözleşme ile çalışan gerçek kişi
Çalışan Adayı Şirkette sözleşme ile çalışacak aday gerçek kişi
Hissedar Şirket hisselerine sahip gerçek kişi
Tedarikçi Şirket ile yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde her türlü mal ve hizmet tedariki sunan kurum ve kuruluşların hissedarı, yetkilisi ve çalışanı olan gerçek kişiler
Ürün veya Hizmet Alan Kişi Şirket ile herhangi bir sözleşme ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketin sunduğu mal ve hizmetler kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler ile tüzel kişi müşterilerin çalışanları veya yetkilileri
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Şirketin sunduğu mal ve hizmetler kapsamında kendisine teklif vermek amacıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler ile tüzel kişi müşterilerin çalışanları veya yetkilileri
Stajyer Şirket nezdinde staj yapan gerçek kişi
Ziyaretçi Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler ile web sitesini ziyaret eden gerçek kişiler
Diğer Bankacı, Ciranta, Doktor vb. diğer 3. gerçek kişiler
EK 2 – Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlarla aktarabilir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri Ticari faaliyetlerini yürütürken sözleşme temelli olarak Şirkete mal ve hizmet sunan taraflardır. Dış kaynaklı olarak ve ticari faaliyetlerini yürütmek üzere mal ve hizmet sağlamak amacıyla sınırlı olarak
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıdır. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri
Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklama
Kimlik Ad-soyad, T.C./vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, işyeri bilgisi, SGK/Kurum sicil numarası vb. bilgiler ile ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler üzerindeki bilgiler.
İletişim Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası vb. bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera kaydı.
Müşteri İşlem Fatura, senet, çek, dekont bilgileri.
Finans Banka hesap bilgileri, IBAN numarası, gelir bilgisi, banka hesap hareketleri, kredi kartı bilgileri vb.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf
Özlük İşe başlama tarihi, izin başlangıç-bitiş tarihi, ücret hesap pusulası, özlük dosyasına ilişkin tutanaklar vb.
Hukuki İşlem İmza, imza sirküleri, vekaletname bilgileri, mahkeme ve idari merci kararları vb.
İşlem Güvenliği IP adresi, web ziyaretçi çerez bilgileri
Mesleki Deneyim Öğrenim ve meslek bilgileri.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Din bilgisi, sağlık bilgisi, biyometrik fotoğraf, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi.
Diğer Bilgiler İmza
EK 4 – Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Yetkili Kişi/kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
EK 5 - Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

Karar Tarihi : 31/01/2018

Karar No : 2018/10

Konu Özeti : “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler”in görüşülmesi.

Kanunun 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası ile 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında hazırlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” in ekte yer verilen şekilde kabulüne ve Resmi Gazetede yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (e) bentleri uyarınca özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları tarafından alınması gereken yeterli önlemler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • 1- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi,
 • 2- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,
 • a) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi,
 • b) Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,
 • c) Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması,
 • ç) Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
 • d) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması,
 • 3- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise
 • a) Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,
 • b) Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,
 • c) Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,
 • ç) Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 • d) Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 • e) Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,
 • 4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise
 • a) Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması,
 • b) Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,
 • 5- Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa
 • a) Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,
 • b) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,
 • c) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,
 • ç) Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi gerekir.
 • 6- Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

1. GİRİŞ
1.1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca saklanması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Şirket tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle Şirket nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan: Şirket personeli.

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı: Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İrtibat Kişisi: Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

Yönetmelik: 8.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirket tarafından belirlenen irtibat kişisi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak işlenmesi, saklanması ve imha edilmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir. Bu bağlamda görev tanımı aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

Unvan Görev Tanımı
İrtibat Kişisi Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek, ilgili kişilerin başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi, saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi ve denetiminin yapılması ve tüm iş ve işlemlerin gerektiğinde Şirket yönetimine raporlanmasından sorumludur.

 

Ayrıca İrtibat Kişisi, alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin Şirket çalışanları tarafından gereği gibi uygulanması, bölüm çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında aktif rol üstlenir.

3. KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, Veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
Yazılımlar (ofis yazılımları, portal vb.)
Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti-virüs vb.)
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
Optik diskler (CD, DVD vb.)
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kartı, Hard Disk vb.)
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
Elektronik Olmayan Ortamlar
Kâğıt
Manuel veri kayıt sistemleri (iş formları vb.)
Yazılı, basılı, görsel ortamlar
4. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunanlar gibi üçüncü kişilerin, şirket ve kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir.

4.1. Saklamaya ve İmhaya İlişkin Genel İlkeler

Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir.

 • Kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.
 • Kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.
 • Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Şirket tarafından seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Şirket tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Şirketimize başvurulması halinde başvuru yanıtlama süreci işletilir. Bu doğrultuda;
 • İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır.
 • Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.
4.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından özellikle (i) Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası için Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin Şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

Şirket bünyesinde tutulan kişisel veriler, Kanun ve Şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (İlgili politikaya web sitesinden ulaşılabilir.) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar saklanmaktadır.

4.3. İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • Taraflar arasında sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin sona ermesi veya feshi akabinde ilgili mevzuatta belirlenen asgari saklama süresinin dolması,
 • Veri işlemenin hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı olması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanun’un 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
 • Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

durumlarında, Şirket tarafından re’sen yahut ilgili kişinin talebi üzerine, açık rızanın geri alınması halinde ilgili kişinin talebinin kabulü tarihinden itibaren silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.4. Saklama ve İmha Süreleri

Şirket tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır.

 • Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında aşağıdaki madde kapsamında işlem yapılır.
 • Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
  • Kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Şirket nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
  • Verinin saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Şirketin meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
  • Verinin saklanmasının Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Şirket tarafından tespit edilen saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3: Saklama ve imha süreleri

Süreç Saklama Süresi İmha Süresi
İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Türk Ticaret Kanunu kapsamında saklanılan veriler İlgili evrak tarihinin bir sonraki yılından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek dokümanlar İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek dokümanlar İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu olması Dava zaman aşımı müddetince Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Şirketin ilgili kişisel veriyi kullanma amacı sona ermedi ise, ilgili mevzuat gereği ilgili kişisel veri için öngörülen saklama süresi tabloda yer alan sürelerden fazla ise veya ilgili konuya ilişkin dava zamanaşımı süresi kişisel verinin tabloda yer alan sürelerden fazla saklanmasını gerektiriyorsa, yukarıdaki tabloda yer alan süreler uygulanmayabilecektir. Bu halde kullanım amacı, özel mevzuat veya dava zamanaşımı süresinden hangisi daha sonra sona eriyor ise, o süre uygulama alanı bulacaktır.

4.5. Periyodik İmha Süresi

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket nezdinde her yıl Ocak ve Temmuz aylarının son gününe kadar periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

Saklama süresi dolan kişisel veriler, yukarıdaki tabloda yer alan imha süreleri çerçevesinde, belirlenen periyodlarla işbu Politikada yer verilen usullere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

4.6. İlgili Kişinin Başvurusu

İlgili kişi, Şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir. Talep edildiğinde ilgili kişinin;

 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talep yerine getirilir.
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, Şirket silinme talebiyle ilgili verinin aktarıldığı kişiyi bilgilendirir, Şirket ve bu kişi gerekli işlemleri yapar.
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, Şirket gerekçesini açıklayarak bu talebi reddedilebilir.

Her durumda talebin kabulü, kısmen kabulü veya ret kararlarına ilişkin cevaplar en geç otuz (30) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda ilgili kişiye bildirilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINA İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır.

5.1. İdari Tedbirler

Şirket, idari tedbirler kapsamında;

 • Saklanan kişisel verilere erişim, iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalanır yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliği sağlanır.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
 • Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışları engeller.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası bakımından Kanun tarafından alınması gerekli görülen tüm tedbirlere yer verilen gerekli süreç ve politika dokümanları oluşturulur.
5.2. Teknik Tedbirler

Şirket teknik tedbirler kapsamında;

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
 • Çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek şekilde sağlar.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.
 • Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar.
 • Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim gereken hallerde en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlar.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda;
 • Verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmasını,
 • Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemler ile şifrelenmesini,
 • Farklı fiziksel ortamdaki sunucular arasında aktarma gerçekleşiyor ise sunucular arasında VPN kurularak veya FTP yöntemiyle aktarmanın sağlanmasını,
 • Verilerin kâğıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesini sağlar.
6. İMHA YÖNTEMLERİ

Şirket tarafından kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 4: Silme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Karartma Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Bulut veya Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

Tablo 5: Yok Etme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
De-manyetize etme (degauss) Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.
Üzerine yazma Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

Tablo 6: Anonimleştirme Yöntemleri

Değişkenleri çıkarma İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır. Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.
Bölgesel gizleme Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
Genelleştirme Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir. Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.
Mikro birleştirilme Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
Veri karma ve bozma Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.
7. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, www.dekor.com internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Şirket nezdinde saklanır.

8. POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler, Kurul kararları, sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

9. POLİTİKANIN ONAYLANMASI YÜRÜRLÜĞÜ GİRMESİ

İşbu Politika, Şirket kanuni temsilcisi tarafından onaylanır.

İşbu Politika, Şirket kanuni temsilcisi tarafından onaylanır. Tüm çalışanlara duyurularak yürürlüğe girer ve yürürlüğü itibarıyla tüm iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır.

Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi, işverenin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde, aykırılığın önemli boyutta olması halinde vakit kaybetmeksizin irtibat kişisine bilgi verilecektir. Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, işveren tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.

KVKK BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve internet sitemizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabileceğiniz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi yine internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle firmamıza iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ ADRES AÇIKLAMA

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

veya

Noter Aracılığıyla Tebligat

Yanyol Cad. No:42

Kaynarca – Pendik / İSTANBUL

Zarfın/Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta yoluyla başvuru info@dekor.com E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.